Ανακοίνωση υποβολής αιτήσεων για το έργο «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων από τη ΓΕΠΟΕΤ για την απόκτηση εξειδικευμένων όσο και οριζόντων γνώσεων δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε ειδικότητες Τουρισμού» κωδικός ΟΠΣ 5035165

 

Η Γενική Πανελλαδική Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισμού – ΓΕΠΟΕΤ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: : «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων από τη ΓΕΠΟΕΤ για την απόκτηση εξειδικευμένων όσο και οριζόντων γνώσεων δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε ειδικότητες Τουρισμού» με κωδικό ΟΠΣ 5035165, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 3871/1267/Α3/ 13-06-2019 (ΑΔΑ Ψ09Ξ465ΧΙ8-4Ξ4) Απόφαση Ένταξης καθώς και την με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 585/Β3/109/ 28-01-2021 (ΑΔΑ ΩΜΗΜ46ΜΤΛΡ-557) τροποποίηση αυτής.

Αντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων (σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 ή ισοδύναμο ή ΕΟΠΠΕΠ) σε εργαζόμενους αποκλειστικά του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και την Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης, η Γενική Πανελλαδική Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισμού – ΓΕΠΟΕΤ ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών από υποψήφιους ενδιαφερόμενους για συμμετοχή στην Πράξη από την 1/06/2022 και ώρα 00:00:01.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων θα είναι 30 ημέρες μετά την ημερομηνία έναρξης, ήτοι έως 30/06/2022 και ώρα 23:59:00. Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το κείμενο της πρόσκλησης εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στις σχετικές σελίδες αυτού του ιστότοπου.