Ανακοίνωση υποβολής αιτήσεων για το έργο «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων από τη ΓΕΠΟΕΤ για την απόκτηση εξειδικευμένων όσο και οριζόντων γνώσεων δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε ειδικότητες Τουρισμού» κωδικός ΟΠΣ 5035165 (Αφορά μόνο το ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ)

 

Η Γενική Πανελλαδική Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισμού – ΓΕΠΟΕΤ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων από τη ΓΕΠΟΕΤ για την απόκτηση εξειδικευμένων όσο και οριζόντων γνώσεων δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε ειδικότητες Τουρισμού» με κωδικό ΟΠΣ 5035165

Αντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων (σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 ή ισοδύναμο ή ΕΟΠΠΕΠ) σε εργαζόμενους αποκλειστικά του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και την Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης, η Γενική Πανελλαδική Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισμού – ΓΕΠΟΕΤ ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών από υποψήφιους ενδιαφερόμενους ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ από την 19/09/2023 και ώρα 17:00:00.

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 22/09/2023 και ώρα 23:59:59.