Ανακοίνωση συγκρότησης προσωρινών αποτελεσμάτων ωφελουμένων για τη συμμετοχή στο έργο με κωδ ΟΠΣ 5035165 για τις περιφέρειες ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων από τη ΓΕΠΟΕΤ για την απόκτηση εξειδικευμένων όσο και οριζόντων γνώσεων δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε ειδικότητες Τουρισμού», με κωδικό ΟΠΣ 5035165, στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου υποβαλλόμενων αιτήσεων.

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, συγκροτείται προσωρινός πίνακας επιτυχόντων κατά φθίνουσα σειρά, επιλαχόντων και απορριφθέντων.

Οι υποψήφιοι που απορρίφθηκαν, έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ημέρα ανάρτησης του πίνακα. Οι αντιρρήσεις αποστέλλονται με email στο poet@learn.org.gr συνοδευόμενες από τον κωδικό της αίτησης (ΚΑΥΑΣ) καθώς και τον λόγο της ένστασής τους. Οι ενστάσεις θα τεθούν προς εξέταση, ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων και Αντιρρήσεων.