Ανακοίνωση συγκρότησης οριστικών αποτελεσμάτων ωφελουμένων για τη συμμετοχή στο έργο με κωδ ΟΠΣ 5035165 για τις περιφέρειες ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων από τη ΓΕΠΟΕΤ για την απόκτηση εξειδικευμένων όσο και οριζόντων γνώσεων δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε ειδικότητες Τουρισμού», με κωδικό ΟΠΣ 5035165, στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου υποβαλλόμενων αιτήσεων.

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, συγκροτείται οριστικός πίνακας επιτυχόντων κατά φθίνουσα σειρά, επιλαχόντων και απορριφθέντων.